Avtalsvillkor


Vänligen läs nedanstående Avtalsvillkor innan ni ansluter er till VinoSapien. Genom att ansluta er och logga in på VinoSapien medger ni att ni förstått och accepterat nedanstående villkor. VinoSapien AB kan när som helst och utan förvarning ändra Avtalsvillkoren och de nya Avtalsvillkoren kommer då publiceras på VinoSapien. Det är ert eget ansvar att följa upp eventuella ändringar.

Registrering av medlemskap
Medlemskap hos VinoSapien.com ansöks genom registrering på registreringsformuläret som finns på VinoSapien.com. För att bli medlem måste ni i registreringsformuläret bekräfta att ni har läst igenom och accepterar Avtalsvillkoren.

VinoSapien.com bekräftar via e-mail att avtal om medlemskap har ingåtts och att ni registrerats som medlem i VinoSapien.com. Av bekräftelsen framgår mellan vilka datum medlemskapet gäller. Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller utnyttjas av annan.

Medlemsavgift
För medlemskap i VinoSapien.com uttas en löpande årlig medlemsavgift enligt prislista på VinoSapien.com. VinoSapien AB har rätt att när som helst ändra medlemsavgiften. Information om ändring lämnas på VinoSapien.com samt skickas till er senast uppgivna e-postadress senast en månad innan ändringen börjar gälla. Höjningen tas inte ut under det innevarande medlems-året.

Abonnemangsavgiften betalas med bank- eller kreditkort.

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda avtalet avseende medlemskap i VinoSapien.com inom 14 dagar från den dag du fått Bekräftelsen. Genom att logga in på VinoSapien.com avsäger du dig ångerfristen.

För att utöva ångerrätten krävs skriftlig kommunikation. Använd kontaktinformation som finns på VinoSapien.com

Avtalstid
Ditt medlemskap i VinoSapien.com gäller från och med den dag som framgår av Bekräftelsen och ett år framåt.

Uppsägning sker med automatik om förnyelse av abonnemang ej sker.

Egen publicerad medverkan
Ni kan medverka i vissa av VinoSapien.com tjänster genom att göra egna inlägg eller publicera information på VinoSapien.com. VinoSapien AB granskar inte inläggen innan de görs tillgängliga för andra. Det innebär att ni själv är ansvarig för det ni publicerat. Inlägg får inte göra intrång i annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. VinoSapien AB kan inte garantera anonymitet.

Friskrivning
VinoSapien AB har använt yttersta noggrannhet vid sammanställning av information och funktionalitet på webbsidan, men felaktigheter kan uppkomma. VinoSapien AB ber om ursäkt för eventuella felaktigheter men vi tar inte ansvar för eventuella skador som uppkommit för en person eller organisation som använt information eller funktionalitet.

All information och funktionalitet på VinoSapien är kontinuerligt uppdaterad och den erbjuds som den är. Ni är själv ansvarig för vidare användning och hantering av information och funktionalitet på webbsidan. VinoSapien ger inga garantier att information och funktionalitet är korrekt, komplett eller kvalitativ. VinoSapien AB har inget ansvar för förlust eller skada som kan uppstå då man förlitat sig på information eller funktionalitet på webbsidan, detta inkluderar utan begränsning, minskade intäkter, förväntade besparingar, förlust av information eller minskad goodwill.

Uttalande från VinoSapien AB på webbsidan om eventuell framtida utveckling av webbsidan är baserade på åsikter, förväntningar och utvärderingar från VinoSapien ABs ledning vid en specifik tidpunkt och de kan därför komma att ändras. Uttalanden om framtida utveckling av webbsidan är inte bindande.

VinoSapien AB anlitar ett webbhotell för att erbjuda tillgänglighet dygnet runt och för att bevara den information som läggs in, men VinoSapein lämnar inga garantier för detta.

Externa länkar
Externa länkar erbjuds för er bekvämlighet. VinoSapien AB kan inte påverka tredjeparts webbsidor och vi tar inget ansvar för att länkarna är korrekt angivna eller att information på sidorna är korrekt. VinoSapien AB tar heller inget ansvar för datorsäkerheten vid användning av extern länkar.

Lagval och tvist
Svensk lag skall tillämpas på Avtalsvillkoren.

Tvist hänförlig till Avtalsvillkoren, till användningen av VinoSapien.com webbplats och/eller de tjänster som erbjuds via webbplatsen skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Göteborgs tingsrätt skall vara första instans.